UMOWA OBSŁUGI STRONY WWW

 

Umowa Wsparcia WordPress zawierana jest pomiędzy KLIENTEM a SolidWP działającym z podmiotu Zdalnej Fundacji, zwanej FIRMĄ.

Umowa dotyczy zakupu wybranej, miesięcznej usługi utrzymania witryny WordPress (zwanych dalej łącznie „Usługami konserwacji”) zamówionych przez Klienta.

Przesyłając swoją płatność, KLIENT zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy i być nimi związany.

Zalecamy przeczytanie i zrozumienie niniejszej Umowy, aby nasza współpraca była w pełni przejrzysta.

UMOWA oznacza niniejszy dokument i wszelkie jego modyfikacje dozwolone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

FIRMA ”oznacza Zdalną Fundację z adresem ul. Piotrowskiego 19/2 85-098 Bydgoszcz, NIP 5542959902

Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu zakupu wybranej usługi serwisowej. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, jeśli druga strona naruszy jakiekolwiek istotne zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez FIRMĘ w trybie natychmiastowym, jeżeli KLIENT nie uiści uzgodnionych opłat wynikających z niniejszej Umowy; lub jeśli KLIENT nie współpracuje z FIRMĄ lub utrudnia FIRMIE wykonanie uzgodnionych usług konserwacyjnych w ramach niniejszej Umowy.

FIRMA zobowiązuje się do świadczenia KLIENTOWI usług serwisowych opisanych w niniejszej Umowie, zgodnie z zakupionym przez KLIENTA pakietem.

Usługi serwisowe obejmują nieograniczoną liczbę zgłoszeń, które można wykonać w ciągu 30 minut. Kategorie zgłoszeń są jasno określone w zakupionym pakiecie i określane na początku współpracy.

KLIENT zgadza się zapłacić FIRMIE wszelkie opłaty naliczone zgodnie z niniejszą Umową i zakupionym pakietem. Opłaty należy uiścić przed jakąkolwiek usługą konserwacyjną. KLIENT zgadza się, że jeśli KLIENT wypowie niniejszą Umowę, żadne zwroty nie zostaną zwrócone. KLIENT ma prawo do natychmiastowego anulowania współpracy, w wyniku czego kolejny okres rozliczeniowy również zostanie anulowany.

Aby świadczyć te usługi, Klient zgadza się:

Aby zapłacić stałą opłatę w wysokości 99,00 USD miesięcznie za Plan podstawowy lub 185 USD miesięcznie za Plan Premium lub 299,00 USD miesięcznie za Plan e-commerce, płatne w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania miesięcznej faktury.
Zapewnienie FIRMIE dostępu do jej witryn internetowych w celu wprowadzenia zmian w celu świadczenia Usług Konserwacyjnych.
Aby właściwie przekazać FIRMIE informacje, które należy zmienić lub dodać.
Do regularnej komunikacji, aby szybko i skutecznie spełniać życzenia klienta przez firmę
Klient rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

Dozwolone jest tylko jedno żądanie na raz. Po wypełnieniu zapytania firma poinformuje KLIENTA o wyniku, dając tym samym możliwość wysłania kolejnego zapytania.

Dodatkowe opłaty mogą zostać określone w sytuacji, w której realizacja żądania klienta przekroczy ustalony w umowie termin 30 minut. KLIENT otrzyma informację o czasie pracy i płatności przed złożeniem wniosku. Dopiero jeśli KLIENT to zaakceptuje, firma przystąpi do realizacji zgłoszenia.

Jeżeli SPÓŁKA dokona zmian zgodnie z informacjami Klienta, a zmiany te nie są poprawne, dodatkowy czas na naprawę zmian mieści się w wyznaczonych trzydziestu (30) minutach.

COMPANY nie ponosi odpowiedzialności za przepisywanie zdań, przekształcanie akapitów lub sprawdzanie błędów pisowni, pisowni itp.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane na stronach internetowych Klienta przez inne strony.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za wtyczki stron trzecich, które mogą stać się bezużyteczne w wyniku wykonanych Usług Konserwacyjnych.

FIRMA nie naprawi witryn internetowych Klienta, które zostały przejęte, zhakowane lub w inny sposób zniszczone lub zainfekowane przed zamówieniem Usług Konserwacyjnych.

Nie gwarantuje się odzyskania ani naprawy witryny internetowej Klienta.

KLIENT gwarantuje, że wszystkie elementy tekstu, grafiki, zdjęć, projektów, logo, znaków towarowych, znaków usługowych, grafiki lub wideo, które KLIENT dostarcza do FIRMY w celu wdrożenia na stronie internetowej, są własnością KLIENTA lub że KLIENT ma pozwolenie właścicielowi do korzystania z nich w serwisie.

Ponadto żadna ze Stron nie będzie umieszczać na swojej stronie internetowej żadnych funkcji chronionych patentem, na które Strona nie ma licencji ani pozwolenia na używanie.

Jeśli którakolwiek ze stron, umyślnie lub nieumyślnie, naruszy te gwarancje, strona ta zgadza się wypłacić odszkodowanie (opłacić) wszelkie wynikające z tego szkody drugiej stronie na podstawie roszczenia właściciela, w tym honorariów prawników.

JEŻELI JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY BĘDĄ NIEZGODNE Z PRAWEM, NIEWAŻNE LUB Z JAKICHKOLWIEK NIEBEZPIECZNYCH PRZYCZYN, POSTANOWIENIE TO UZNAJE SIĘ ZA WYŁĄCZONE OD NINIEJSZEJ UMOWY I NIE MA WPŁYWU NA WAŻNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA JAKICHKOLWIEK POZOSTAŁYCH POSTANOWIEŃ.

Klient oświadcza PRZEDSIĘBIORSTWU i bezwarunkowo gwarantuje, że wszelkie elementy tekstu, grafiki, zdjęć, projektów, znaków towarowych lub innych dzieł sztuki przekazanych FIRMIE są własnością Klienta lub że Klient ma pozwolenie prawowitego właściciela na użycie każdego z tych elementów i będzie zwolnić, chronić i bronić FIRMY i jej podwykonawców przed roszczeniami lub pozwami wynikającymi z użycia takich elementów dostarczonych przez Klienta.

Klient gwarantuje FIRMIE i bezwarunkowo gwarantuje, że witryna internetowa Klienta nie została naruszona, zhakowana lub w inny sposób zniszczona lub zainfekowana przed zamówieniem Usług Konserwacyjnych.

Klient gwarantuje, że wszelkie elementy tekstu, grafiki, zdjęć, projektów, znaków towarowych lub innych dzieł sztuki przekazanych FIRMIE w celu umieszczenia ich na powyższej stronie internetowej stanowią własność Klienta lub że Klient uzyskał pozwolenie od prawowitych właścicieli na korzystanie z każdego z elementów i będzie nieszkodliwy, chronił i pozwolił prawowitemu właścicielowi (właścicielom) na użycie każdego z elementów, a także będzie nieszkodliwy, chronił i bronił FIRMĘ i jej podwykonawców przed jakąkolwiek odpowiedzialnością lub pozwem wynikającym z użycia takich elementów .

Strony zgadzają się utrzymywać informacje zastrzeżone lub informacje poufne drugiej strony w ścisłej tajemnicy. „Informacje zastrzeżone lub poufne” obejmują między innymi umowy pisemne lub ustne, tajemnice handlowe, know-how, metody biznesowe, politykę biznesową, memoranda, raporty, zapisy, informacje przechowywane w komputerze, notatki lub informacje finansowe. Informacje zastrzeżone lub poufne nie obejmują żadnych informacji, które: są lub staną się powszechnie znane opinii publicznej w jakikolwiek inny sposób niż naruszenie obowiązków strony otrzymującej; były wcześniej znane stronie otrzymującej lub prawidłowo otrzymane przez stronę otrzymującą od osoby trzeciej; są niezależnie opracowywane przez stronę otrzymującą lub podlegają ujawnieniu na mocy nakazu sądowego lub innego zgodnego z prawem procesu. Strony zgadzają się nie udostępniać sobie informacji zastrzeżonych lub poufnych w jakiejkolwiek formie stronom trzecim ani nie wykorzystywać wzajemnie Informacji zastrzeżonych lub poufnych w jakimkolwiek celu innym niż określony w niniejszej Umowie. Informacje zastrzeżone lub poufne każdej ze stron pozostają wyłączną własnością tej strony. Strony uzgadniają, że w przypadku wykorzystania lub ujawnienia przez drugą stronę w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszej Umowie, stronie nieujawniającej może przysługiwać słuszne zadośćuczynienie. Niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy SPÓŁKA i Klient przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że ich zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do informacji zastrzeżonych lub poufnych będą obowiązywać przez łączny okres trzech (3) lat od daty wejścia w życie.

Stosunek stron – SPÓŁKA, wykonując świadczenia na podstawie niniejszej Umowy, będzie uważany za niezależnego wykonawcę i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić tego porozumienia jako zatrudnienia, spółki joint venture lub spółki osobowej. Klient nie zobowiązuje się na mocy niniejszej Umowy ani w inny sposób do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań SPÓŁKI, czy to na podstawie przepisów, czy umowy.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej przed sądami polskimi, w tym przed sądami federalnymi w tej Umowie, a Strony zgadzają się na jurysdykcję tych sądów, zgadzają się przyjąć doręczenie procesu pocztą i niniejszym zrzekają się wszelkich zarzutów jurysdykcyjnych lub miejscowych w inny sposób dostępne.

W mało prawdopodobnym przypadku późniejszego sporu między Stronami co do znaczenia niniejszej Umowy lub tego, czy jedna lub druga strona nie wypełniła swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Strony zgadzają się, co następuje:

Strona skarżąca przekaże drugiej stronie pisemne wyjaśnienie swojego sporu, a następnie strony w ciągu siedmiu (7) dni w dobrej wierze przedyskutują spór i postarają się o rozwiązanie możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od rozpoczęcia takich rozmów w dobrej wierze, każda ze stron może dochodzić swoich praw w sądzie, jeśli tak zdecyduje.

W przypadku takiego sporu strony uzgadniają, że niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim, a miejsce lub miejsce jakiegokolwiek sporu lub procesu sądowego będzie miało miejsce w sądzie właściwym dla Okręgu Mazowieckiego w Polsce. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, niniejsza Umowa będzie nadal egzekwowana między stronami w pozostałej części niniejszej Umowy.

Odszkodowanie z tytułu naruszenia niniejszej Umowy będzie ograniczone do obu stron całkowitej kwoty niniejszej Umowy w dolarach.

Żadna ze stron nie zostanie uznana za akceptującą jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy przez drugą stronę, chyba że wyrazi to na piśmie.

Obowiązki Strony w niniejszej Umowie podlegają wszystkim odpowiednim przepisom prawa i regulacjom rządowym.

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między stronami.
Żadna ze stron nie ma żadnych ustaleń ani oczekiwań od drugiej strony, które nie zostały określone w niniejszej Umowie.

Przeczytaj i zrozum — Każda ze Stron potwierdza, że ​​przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz zgadza się przestrzegać jej warunków.